Meny

Policy för integritet och dataskydd

SMEA Produktion AB värnar om personlig integritet och dataskydd och följer GDPR, dataskyddsförordningen som gäller från 2018-05-25, informerar vi i denna policy om hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du blir anställd hos oss, gör förfrågningar, lägger order, är/blir leverantör till oss eller kommunicerar med oss via andra kanaler för att samarbetet skall ske på bästa sätt. I förekommande fall hämtas personuppgifter från andra källor så som via sökmotorer och ditt företags webbplats. Exempel på personuppgifter som vi samlar in är namn, kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer. Kontonummer och personnummer är andra exempel och är direktkopplade till din anställning hos oss.

Ändamål med behandling och rättslig grund

Som anställd hos oss används dina uppgifter för exempelvis personal- och löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men också för att tillgodose vår IT-säkerhet samt för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser inom arbetsrätt. Personuppgifter behandlas för ändamålet att administrera och upprätthålla våra kund- och leverantörsrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster och kunna bedriva affärsverksamhet.
När vi behandlar personuppgifter för dess ändamål baseras det på rättslig grund så som att kunna fullgöra våra avtal, rättsliga förpliktelser (så som att lämna uppgifter till skatteverket eller sköta bokföringen), berättigade intressen för till exempel vår marknadsföring eller samtycke där du skriftligen godkänt att vi får behandla dina personuppgifter.

Lagringstid av personuppgifter

Personuppgifterna lagras så länge ändamålet kvarstår och så länge vi är skyldiga enligt lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen eller uppgifter kopplat till LAS. Tidigare kunds uppgifter för marknadsföring lagras i högst ett år efter att kundrelationen upphört, uppgifter med andra ändamål som exempelvis garantiärenden behandlas tills garantin gått ut.

Utdelning av personuppgifter

Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör personuppgifter tillgängliga för tredje part. I de fall personuppgifter kan komma att delas med annan part, exempelvis vår samarbetspartner för företagshälsovård eller företagets IT-partner görs det via ingångna personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter och val

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga uppgifter ändrade. Om personuppgifternas ändamål inte längre kvarstår och vi inte enligt lagstiftning är skyldiga att behandla personuppgifterna har du rätt att få dina uppgifter raderade eller begränsa behandlingen av dem. Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter för annans behandling, dataportabilitet. Om en personuppgiftsincident skett (ett dataintrång) har du rätt att få information om detta.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter.